نمایش مطلب

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده شرکت تأمین و توسعه خوشه محصولات کنجدی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره 1460
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که در ساعت 21:00 مورخ 99/03/17 و مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 22:00 مورخ 99/03/17 در آدرس: اردکان - سالن آمفی تئاتر آموزشکده فنی شهید بهشتی تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.